Azərbaycanın olimpiya çempionları üçün Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi olimpiya təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (11 октября 2002 г., № 235)

Relizin Tarixi: 15.05.2006

Об учреждении для олимпийских чемпионов Азербайджана специальных олимпийских стипендий Президента Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

Об учреждении для олимпийских чемпионов Азербайджана специальных олимпийских стипендий Президента Азербайджанской Республики

В целях повышения государственной заботы о развитии физической культуры и спорта в Азербайджанской Республике постановляю:

1. Учредить для олимпийских чемпионов Азербайджана специальные олимпийские стипендии Президента Азербайджанской Республики в размере пятьсот тысяч манатов в месяц каждая. Специальная олимпийская стипендия устанавливается решением Президента Азербайджанской Республики.

2. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 10 октября 2002 года

№ 798

Опубликован в газете «Азербайджан» (11 октября 2002 г., № 235) («LegalActs»).

С поправками согласно указу от 15 мая 2006 года № 405 («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод