T. İ. Sinyavskayaya «Azərbaycan Respublikasının xalq artisti» fəxri adının verilməsi haqqında


Опубликован в газете "Азербайджан" (11 сентября 2002 года, № 209)

Relizin Tarixi: 10.09.2002

О присвоении Т.И. Синявской почетного звания «Народная артистка Азербайджанской Республики»

Указ Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Т.И. Синявской почетного звания «Народная артистка Азербайджанской Республики»

За заслуги в развитии оперного искусства в Азербайджане и укреплении азербайджано-российских культурных связей присвоить Тамаре Ильиничне Синявской почетное звание «Народная артистка Азербайджанской Республики».

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 10 сентября 2002 года

№ 784

Опубликован в газете "Азербайджан" (11 сентября 2002 года, № 209) («LegalActs»).

© LegalActs
Неофициальный перевод