Vyana şəhərində, beynəlxalq təşkilatlar yanında Azərbaycan Respublikasının Daimi nümayəndəliyinin təsis edilməsi haqqında


Опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Азербайджанской Республики» (30 апреля 1994 года, № 8 (908), статья 83)

Relizin Tarixi: 22.04.1994

Об утверждении в городе Вене, при международных организациях Постоянного представительства Азербайджанской Республики

Постановление Национального собрания Азербайджанской Республики

Об утверждении в городе Вене, при международных организациях Постоянного представительства Азербайджанской Республики

Учитывая представление Президента Азербайджанской Республики и на основании пункта 26 статьи 104 Конституции Азербайджанской Республики, Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет:

1. Учредить в городе Вене, при международных организациях Постоянное представительство Азербайджанской Республики.

2. Предложить Президенту Азербайджанской Республики осуществить необходимые меры для организации деятельности Постоянного представительства Азербайджанской Республики в г. Вене, при международных организациях.

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики

Р. ГУЛИЕВ

г. Баку, 22 апреля 1994 г.

№ 801

Опубликовано в «Ведомостях Верховного Совета Азербайджанской Республики» (30 апреля 1994 года, № 8 (908), статья 83) («LegalActs»)

© LegalActs
Неофициальный перевод