«Müstəqil Dövlətlər Birliyinin iştirakçısı olan dövlətlərin başçılarının Əfqanıstan ətrafındakı vəziyyətə dair Bəyanatı haqqında» Qərarın təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

Relizin Tarixi: 04.06.2002

Об утверждении постановления «О заявлении Глав государств - участников Содружества Независимых Государств относительно ситуации вокруг Афганистана»

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении постановления «О заявлении Глав государств - участников Содружества Независимых Государств относительно ситуации вокруг Афганистана»

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанное от имени Азербайджанской Республики на состоявшемся 30 ноября 2001 года в городе Москве заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств постановление «О Заявлении глав государств — участников Содружества Независимых Государств относительно ситуации вокруг Афганистана».

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 4 июня 2002 года

№ 338-IIQ

Опубликован в газете «Азербайджан» (27 июля 2002 года, № 169).

© LegalActs
Неофициальный перевод