«Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və «Narkoloji xidmət və nəzarət haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər və əlavələr haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (31 мая 2002 г., № 122).

Relizin Tarixi: 27.05.2002

О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» и в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле»

Указ Президента Азербайджанской Республики

О применении Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» и в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле»

В связи со вступлением в силу Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» и в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» постановляю:

1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок:

    • подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие с Законом Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» и в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле»;
    • обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров и соответствующих центральных органов исполнительной власти в соответствие с указанным Законом и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики;
    • решить в пределах своих полномочий другие вопросы, вытекающие из Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле» и в некоторые законодательные акты Азербайджанской Республики в связи с применением Закона Азербайджанской Республики «О наркологической службе и контроле».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 27 мая 2002 года

№ 705.

Опубликован в газете «Азербайджан» (31 мая 2002 г., № 122).

© LegalActs
Неофициальный перевод