Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Belarus Respublikası Hökuməti arasında «Malların (işlərin, xidmətlərin) ixracı və idxalı zamanı vasitəli vergilərin tutulması prinsipləri haqqında» Sazişin təsdiq edilməsi barədə


Опубликован в газете «Азербайджан» (31 марта 2002 года, № 72).

Relizin Tarixi: 01.02.2002

Об утверждении Соглашения «О принципах удержания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Беларусь

Закон Азербайджанской Республики

Об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Беларусь о принципах удержания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)»

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет:

I. Утвердить подписанное 8 августа 2001 года в городе Баку «Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Беларусь о принципах удержания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг)» .

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 1 февраля 2002 года

№ 254-IIQ.

Опубликован в газете «Азербайджан» (31 марта 2002 года, № 72).

© LegalActs
Неофициальный перевод