E.T.Bağırova Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri dərəcəsinin verilməsi haqqında


Опубликован в газете «Азербайджан» (13 января 2002 года, № 10).

Relizin Tarixi: 12.01.2002

О присвоении Э.Т. Багирову ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Указ Президента Азербайджанской Республики

О присвоении Э.Т. Багирову ранга чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики

Руководствуясь Законом Азербайджанской Республики «Об установлении рангов и дипломатических званий для глав дипломатических представительств Азербайджанской Республики за рубежом», постановляю:

Присвоить Эльчину Талят оглу Багирову ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджанской Республики.

Президент Азербайджанской Республики

Гейдар АЛИЕВ

г. Баку, 12 января 2002 года

№ 635

Опубликован в газете «Азербайджан» (13 января 2002 года, № 10).

© LegalActs
Неофициальный перевод