Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə


«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 62)

Relizin Tarixi: 28.02.2007

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə

Qərar № 13

Bakı şəhəri, 13 yanvar 2001-ci il

«Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. «Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Bu qərar 2001-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

A. RASİ-ZADƏ.

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (31 yanvar 2001-ci il, № 1, maddə 62) («LegalActs»).

28 fevral 2002-ci il tarixli, 34 nömrəli; 4 aprel 2003-cü il tarixli, 42 nömrəli; 13 aprel 2004-cü il tarixli, 47 nömrəli; 28 fevral 2007-ci il tarixli, 42 nömrəli Qərarlara əsasən dəyişikliklərlə («LegalActs»).


Azərbaycan Respublikası
Nazirlər Kabinetinin
2001-ci il 13 yanvar tarixli
13 nömrəli qərarı ilə
təsdiq edilmişdir

Xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması
Qaydaları

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə uyğun olaraq, vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicilərinin gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan obyektlərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsal, anbar, ticarət və digər binalarda (bundan sonra—obyektlər) qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada xronometraj metodu ilə müşahidə aparılması qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Müşahidə aparılmasının məqsədi vergi ödəyicilərinin obyektlərində istehsal həcminin və malların (işlərin, xidmətlərin) satış dövriyyəsinin müəyyən edilməsidir.

2. Müşahidənin təşkili

2.1. Vergi orqanları tərəfindən aşağıdakı hallarda müşahidə aparıla bilər:

2.1.1. vergi ödəyicilərinin təqdim etdikləri vergi bəyannamələrinin araşdırılması zamanı onların obyektlərində müşahidə aparılması zərurəti yarandıqda;

2.1.2. əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmədən fəaliyyət göstərən vergi ödəyicilərinə məxsus obyektlərdə əlavə dəyər vergisi üzrə vergi öhdəliklərinin aşkar edilməsi zərurəti yarandıqda;

2.1.3. obyektdə aparılan sonuncu müşahidədən sonra istehsal həcminin və ya satış dövriyyəsinin artması (azalması) barədə vergi ödəyicisi tərəfindən vergi orqanlarına rəsmi müraciət olunduqda.

2.2. Vergi ödəyicilərinin obyektlərində müşahidə aparılması müşahidəyə hazırlıqdan, bilavasitə müşahidənin aparılmasından, müşahidə məlumatlarının ümumiləşdirilməsindən, təhlilindən və nəticələrinin rəsmiləşdirilməsindən ibarətdir.

2.3. Hər bir konkret halda müşahidə aparılmasının zəruriliyi vergi orqanının rəhbəri tərəfindən əsaslandırılır və onun rəhbəri (rəhbərin müavini) Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq olunmuş forma üzrə müvafiq qərar çıxarır.

2.4. Vergi ödəyicisinin uçotda olduğu vergi orqanının müraciətinə əsasən vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərdiyi ərazinin vergi orqanı tərəfindən müşahidə keçirilə bilər. Bu halda müşahidənin keçirilməsi barədə qərar vergi ödəyicisinin fəaliyyət göstərdiyi ərazinin vergi orqanının rəhbəri (rəhbərin müavini) tərəfindən qəbul edilir. Müşahidənin nəticələri müraciət etmiş vergi orqanına bildirilməlidir.

2.5. Müşahidə vergi orqanlarının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) tərəfindən aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir:

2.5.1. müşahidə vergi ödəyicisinə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən başlanılır və onun iş vaxtı ərzində aparılır. Vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) bilavasitə müşahidəyə başlayarkən, vergi orqanının müşahidənin aparılması haqqında qərarını vergi ödəyicisinə təqdim edir;

2.5.2. obyektin müşahidədə iştirak edən nümayəndəsinin şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir, hüquqi və ya fiziki şəxsin bütün rekvizitləri onun hüquqi sənədlərinə istinad etməklə dəqiqləşdirilir;

2.5.3. müşahidənin aparılması obyektin normal fəaliyyətinə maneçilik törətməməlidir;

2.5.4. müşahidə zamanı müəyyən edilmiş göstəricilər hər iş gününün sonunda müvafiq qaydada rəsmiləşdirilir;

2.5.5. müşahidə 15 iş günündən çox olmayan müddətdə aparıla bilər. Zəruri hallarda vergi orqanının rəhbərinin qərarı ilə müşahidənin keçirilməsi əlavə 15 iş günü müddətinə uzadıla bilər.

2.6. Zəruri hallarda müşahidəyə başlamazdan əvvəl müşahidə aparılmalı olan obyektdə malın (işin, xidmətin) qiymətini müəyyən etmək məqsədilə nəzarət qaydasında mal (iş, xidmət) alqısı həyata keçirilir və bu cəlb edilmiş müşahidəçilərin iştirakı ilə müvafiq qaydada rəsmiləşdirilir.

2.7. Müşahidə keçirilən zaman vergi ödəyicilərinin eyni xüsusiyyətli və ya eyni cinsli mallara (işə, xidmətə) tətbiq etdikləri qiymətlərin nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlərdən 30 faizdən çox (aşağı və ya yuxarı) fərqli müəyyənləşdirilməsi faktları aşkar edildikdə, istehsal həcmi və ya satış dövriyyəsi nəzarət qaydasında mal alqısı zamanı rəsmiləşdirilmiş qiymətlər nəzərə alınmaqla hesablanır.

2.8. Müşahidənin nəticələri müəyyən edilmiş gündəlik göstəricilər əsasında orta günlük göstərici hesablanmaqla ümumiləşdirilir və bu barədə müvafiq akt tərtib olunur.

2.9. Müşahidənin nəticələri ümumiləşdirilərkən onun göstəricilərinin müvafiq dövrlərin göstəriciləri ilə müqayisəliliyi təmin edilir.

2.10. Tərtib olunmuş aktlar müşahidədə iştirak edən vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri), vergi ödəyicisi (onun səlahiyyətli nümayəndəsi) tərəfindən imzalanır.

2.11. Müşahidə aparılarkən vergi ödəyicisi (onun səlahiyyətli nümayəndəsi) tərəfindən gəlir götürmək üçün istifadə etdikləri, yaxud vergi tutulan obyektlərin saxlanılması ilə bağlı olan istehsal, anbar, ticarət binalarında və digər sahələrdə əhali ilə pul hesablaşmalarının aparılması qaydalarının pozulması, vergitutma obyektlərinin uçotunun aparılmaması, aksiz markaları ilə markalanmalı olan malların markalanmadan və ya saxta aksiz markaları ilə markalanmaqla istehsalı, satışı və saxlanılması faktları, habelə qanunsuz və ya yalançı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər və ya müəssisələr aşkar edildikdə, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati xəta haqqında protokol tərtib olunur.

2.12. Vergi ödəyicisi vergi orqanının vəzifəli şəxsinin (şəxslərinin) müşahidə aparmaq üçün obyektinə (yaşayış binaları (sahələri) istisna olmaqla) daxil olmasına icazə vermədikdə, müşahidəni aparmalı olan vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) və vergi ödəyicisi tərəfindən imzalanan akt tərtib edilir və qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülür.

2.13. Vergi ödəyicisi (onun səlahiyyətli nümayəndəsi) və ya fərdi sahibkar aktları imzalamaqdan imtina etdikdə, vergi orqanının vəzifəli şəxsi (şəxsləri) tərəfindən həmin aktlarda müvafiq qeydlər aparılır.

2.14. Tərtib olunmuş aktların və protokolların surətləri vergi ödəyicisinə (onun səlahiyyətli nümayəndəsinə) və ya fərdi sahibkara verilir.

2.15. Tərtib olunmuş aktlar və protokollar müşahidə keçirildikdən dərhal sonra vergi orqanının müşahidənin nəticələrini ümumiləşdirməli olan vəzifəli şəxsinə təhvil verilir.

Aktlar və protokollar vergi orqanında açılan, Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş forma üzrə tərtib olunmuş, səhifələnmiş, tikilmiş və möhürlənmiş xüsusi kitabda qeydə alınmalı və təqvim ilinin əvvəlindən artan yekunla nömrələnməlidir.

2.16. Müşahidə zamanı inzibati xətaya yol verilməsi haqqında tərtib olunmuş aktlara və protokollara Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinə uyğun olaraq baxılır.

2.17. Müşahidənin nəticələri üzrə müəyyən edilmiş istehsal həcminin və malların (işlərin, xidmətlərin) satış dövriyyəsinin vergi ödəyicisi tərəfindən təqdim olunmuş bəyannamələrdə öz əksini tapmaması təqdim edilən vergi hesabatları, habelə vergilərin hesablanması və ödənilməsini özündə əks etdirən və vergi ödəyicisinin fəaliyyəti haqqında vergi orqanında olan digər sənədlər əsasında kameral qaydada vergi yoxlaması aparılmasına əsas verir.

2.18. Müşahidənin nəticələri üzrə istehsal həcmi və malın (işin, xidmətin) satış dövriyyəsinin 22500 manatdan artıq müəyyən edildikdə, ƏDV üçün qeydiyyatdan keçməyə borclu olan, lakin qeydiyyat üçün ərizə verməyən vergi ödəyicisini vergi orqanı ƏDV üzrə öhdəliyin yarandığı aydan sonrakı hesabat dövrünün birinci günündən ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyata alır və ona müvafiq qeydiyyat bildirişi göndərir.


© LegalActs