Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında


Relizin Tarixi: 26.09.2013

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında

Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

Ölkənin xarici iqtisadi, o cümlədən ticarət əlaqələrinin daha da liberallaşdırılması və genişləndirilməsi, bu sahədə bazar iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verən müasir qaydaların müəyyən edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi Qaydaları təsdiq olunsun.

2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 17 dekabr 1996-cı il tarixli 520 nömrəli Fərmanı il təsdiq olunmuş «Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin tənzimlənməsi Qaydaları» qüvvədən düşmüş hesab edilsin.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 24 iyun 1997-ci il

№ 609

«Azərbaycan» qəzetində dərc edilmişdir (28 iyun 1997-ci il, № 133) («LegalActs» LLC).

«Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu»nda dərc edilmişdir (1998-ci il, № 3, maddə 175) («LegalActs» LLC).

30 mart 1998-ci il tarixli, 691 nömrəli; 30 avqust 2000-ci il tarixli, 392 nömrəli; 11 oktyabr 2001-ci il tarixli, 587 nömrəli; 21 dekabr 2001-ci il tarixli, 608 nömrəli; 21 dekabr 2001-ci il tarixli, 609 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 941 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 963 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 966 nömrəli; 23 oktyabr 2003-cü il tarixli, 980 nömrəli; 10 dekabr 2004-cü il tarixli, 159 nömrəli; 7 fevral 2005-ci il tarixli, 193 nömrəli; 23 mart 2005-ci il tarixli, 212 nömrəli; 6 iyul 2005-ci il tarixli, 256 nömrəli; 30 avqust 2005-ci il tarixli, 288 nömrəli; 16 dekabr 2005-ci il tarixli, 335 nömrəli; 28 dekabr 2005-ci il tarixli, 343 nömrəli; 27 sentyabr 2006-cı il tarixli, 466 nömrəli; 19 mart 2007-ci il tarixli, 555 nömrəli; 16 avqust 2007-ci il tarixli, 618 nömrəli; 20 iyun 2008-ci il tarixli, 780 nömrəli; 12 sentyabr 2008-ci il tarixli, 826 nömrəli; 11 noyabr 2008-ci il tarixli, 13 nömrəli; 13 fevral 2009-cu il tarixli, 57 nömrəli; 14 aprel 2009-cu il tarixli, 81 nömrəli; 7 oktyabr 2009-cu il tarixli, 163 nömrəli; 28 oktyabr 2009-cu il tarixli, 166 nömrəli; 10 fevral 2010-cu il tarixli, 216 nömrəli; 20 aprel 2010-cu il tarixli, 256 nömrəli; 14 may 2010-cu il tarixli, 260 nömrəli; 26 sentyabr 2013-cü il tarixli Fərmanlara əsasən əlavələr və dəyişikliklərlə («LegalActs» LLC).


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
24 iyun 1997-ci il tarixli, 609 nömrəli
Fərmanı ilə
təsdiq olunmuşdur.

Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi
Qaydaları

Azərbaycan Respublikasında bütün rezidentlər və qeyri-rezidentlər (bundan sonra — şəxslər) tərəfindən idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata keçirilməsi bu Qaydalarla tənzimlənir.

İxrac-idxal əməliyyatlarının bu Qaydalarda nəzərdə tutulmayan digər formaları bütün şəxslər tərəfindən sərbəst surətdə həyata keçirilir.

I. İxrac əməliyyatları

1. Respublikada istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracı

1.1. Azərbaycan Respublikasında istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracında şəxslər sərbəstdirlər və bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla onların fəaliyyətinə məhdudiyyət qoyula bilməz.

1.2. Bu Qaydaların 7 və 8-ci bəndlərində göstərilən mallardan başqa Azərbaycan Respublikasında istehsal, emal, təkrar emal olunan bütün digər malların ixracı gömrük orqanlarında bəyan edilməklə həyata keçirilir.

2. Kreditə ixrac əməliyyatları

2.1. Kreditə ixrac faktiki mal (xidmət və əqli mülkiyyət) ixracından sonra haqqı müəyyən şərtlərlə və hər hansı müddət ərzində ödənilən malların ixrac əməliyyatlarını nəzərdə tutur.

2.2. Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr tərəfindən malların (xidmət və əqli mülkiyyətin) kreditə ixracı bağlanmış müqavilələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə aparılır.

2.3. Bu Qaydaların 2.2-ci bəndində nəzərdə tutulmayan şəxslər tərəfindən malların kreditə ixracı gömrük orqanlarında bəyan edilməklə həyata keçirilir. Bu zaman respublikanın dövlət müəssisələrində istehsal olunmuş mallar həmin malların dəyəri istehsalçıya tam ödənildikdən sonra ixrac oluna bilərlər.

3. Təkrar ixrac (reeksport) əməliyyatları

3.1. Təkrar ixrac əməliyyatları Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə daxil olan xarici mənşəli malların yenidən işlənmədən digər xarici ölkələrə ixrac əməliyyatlarını nəzərdə tutur.

3.2. Təkrar ixrac əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələr, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərində tələb olunan hallarda İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə, digər hallarda isə gömrük orqanlarında bəyan edilməklə icra olunur.

4. Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları

4.1. Konsiqnasiya yolu ilə ixrac əməliyyatları xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilələrə əsasən respublika hüdudlarından kənarda satışı müəyyən müddət ərzində aparılan malların ixracını nəzərdə tutur.

4.2. Konsiqnasiya ticarəti üçün ayrılan müddət malların gömrük orqanlarında bəyan edildiyi gündən etibarən 180 günə qədər müəyyən olunur. Satışdan əldə edilən vəsaitlər, mallar satıldıqca 10 bank günündən gec olmayaraq ixracatçının Azərbaycan Respublikasındakı bank hesabına daxil olmalıdır. Mallar yuxarıda göstərilən müddətdə satılmadıqda 30 gün ərzində Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır.

4.3. Dövlət müəssisələri tərəfindən malların konsiqnasiya yolu ilə ixracı bağlanmış müqavilələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə aparılır.

4.4. Dövlət müəssisəsi olmayan digər şəxslər tərəfindən malların konsiqnasiya yolu ilə ixracı gömrük orqanlarında bəyan edilməklə aparılır. Bu zaman respublikanın dövlət müəssisələrində istehsal olunmuş mallar həmin malların dəyəri istehsalçıya tam ödənildikdən sonra ixrac oluna bilərlər.

5. Müvəqqəti ixrac əməliyyatları

5.1. Müvəqqəti ixrac əməliyyatları xarici ölkələrdə xidmət göstərilməsi, lizinq əməliyyatlarının aparılması, sərgilərdə, yarmarkalarda iştirak və s. üçün malların yenidən işlənmədən Azərbaycan Respublikasına qaytarılması şərtilə ixracı əməliyyatlarını nəzərdə tutur.

5.2. Dövlət müəssisələri tərəfindən müvəqqəti ixrac əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə, digər şəxslər tərəfindən isə gömrük orqanlarında bəyan edilməklə icra olunur.

5.3. Dövlət müəssisələri tərəfindən müvəqqəti olaraq göndərilmiş mallar bağlanmış müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş müddətlər bitdikdən sonra 30 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır. Həmin mallar İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin icazəsi ilə istifadə olunduqları ölkələrdə satıla bilər. Bu satışdan əldə olunan valyuta ixracatçının Azərbaycan Respublikasındakı bank hesabına 10 gün müddətində daxil olmalıdır.

5.4. Dövlət müəssisəsi olmayan digər şəxslər tərəfindən müvəqqəti ixrac olunmuş mallar bu Qaydalara və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq müvafiq gömrük rüsumları ödənməklə istifadə olunduqları ölkələrdə satıla bilər. Digər halda bağlanmış müqavilələrlə nəzərdə tutulmuş müddətlər bitdikdən sonra həmin mallar 30 gündən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasına qaytarılmalıdır.

II. İdxal əməliyyatları

6. Şəxslərin öz vəsaitləri hesabına idxal

6.1. Şəxslər tərəfindən öz vəsaitləri, konsiqnasiya və ya dövlət zəmanətinə əsaslanmayan kreditlər hesabına aparılan idxal əməliyyatları üzrə bağlanmış müqavilələr (bu Qaydaların 7 və 8-ci bəndlərində göstərilən hallar istisna olmaqla) gömrük orqanlarında bəyan edilməklə həyata keçirilir.

6.2. Şəxslərin idxal etdikləri malların gömrük dəyərinə nəzarət gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir.

6.3. Konsiqnasiya ticarəti yolu ilə mal idxal edən bütün şəxslər bu malların satışından əldə olunmuş vəsait (manat) ilə valyuta birjalarından valyuta alıb konsiqnatorlarla hesablaşa bilərlər.

III. Digər ixrac-idxal əməliyyatları

7. Nazirlər Kabinetinin sərəncamı əsasında aparılan ixrac-idxal əməliyyatları

7.1. Bu Qaydaların 1 saylı Əlavəsində göstərilən malların idxalı və ixracı müstəsna olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin sərəncamları əsasında həyata keçirilir. Həmin malların kreditə, konsiqnasiya yolu ilə, həmçinin sərhədyanı ticarət çərçivəsində ixracına yol verilmir.

8. Müvafiq dövlət orqanlarından rəy və lisenziya alınmaqla aparılan idxal-ixrac əməliyyatları

8.1. Bu Qaydaların 2 nömrəli əlavəsində göstərilən malların (xidmətlərin və əqli mülkiyyətin) ixracı və idxalı həmin əlavədə göstərilən müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla həyata keçirilir.

8.2. Yuxarıdakı bənddə göstərilən malların kreditə konsiqnasiya yolu ilə, həmçinin sərhədyanı ticarət çərçivəsində ixracına yol verilmir.

8.3. Bu Qaydaların 3 nömrəli əlavəsində göstərilən malların idxalını (ixracını) həyata keçirən rezidentlər müvafiq dövlət orqanlarından lisenziya almalıdırlar.

Lisenziyanın verilməsi müddəti 15 gündür.

9. Barter əməliyyatları

9.1. Barter əməliyyatları dəyəri ödənilmədən ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal (xidmət və əqli mülkiyyət) mübadiləsini nəzərdə tutur.

9.2. Barter əməliyyatlarında ekvivalent məbləğdə malların göndərilməsi və alınması müddəti 90 günə qədər müəyyən olunur. Ekvivalent məbləğdə qarşılıqlı mal mübadiləsi bu müddətdə başa çatmazsa, hesablaşma müqavilədə göstərilən valyuta ilə 10 bank günü ərzində yerinə yetirilməli və vəsait ixracatçının Azərbaycan Respublikasındakı bank hesabına köçürülməlidir.

9.3. Barter əməliyyatları üzrə göndərilən və gətirilən malların gömrük bəyannamələrinin bir nüsxəsi mal bəyan olunduğu tarixdən etibarən 7 gün ərzində gömrük orqanları tərəfindən müvəkkil banklara və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə göndərilir.

9.4. Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr tərəfindən bağlanmış barter müqavilələri İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə, digər şəxslər tərəfindən bağlanmış barter müqavilələri gömrük orqanlarında bəyan edilməklə həyata keçirilir.

9.5. Bu Qaydaların 9.2 bəndində göstərilən müddətlər ərzində ekvivalent məbləğdə mal alınmadıqda və qarşılıqlı hesablaşma aparılmadıqda alınmayan malın dəyəri gizlədilmiş gəlir hesab edilir və mal göndərən şəxslər Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məsuliyyət daşıyırlar.

10. Kooperasiya əməliyyatları

10.1. Kooperasiya əməliyyatları xammal, yarımfabrikatlar və məhsulların bu və ya digər (təmir, emal, son məhsul şəklinə gətirmə, qablaşdırma və s.) məqsədlə müvəqqəti olaraq ixracını (və ya idxalını) nəzərdə tutur.

10.2. Dövlət müəssisələri tərəfindən malların kooperasiya əməliyyatları ilə ixracını (və ya idxalını) nəzərdə tutan müqavilələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçirilməklə, digər şəxslər tərəfindən isə gömrük orqanlarında bəyan olunmaqla icra olunur.

11. Sərhədyanı ticarətlər

11.1 Sərhədyanı ticarət, müstəsna olaraq müvafiq sərhədyanı ərazi çərçivəsində istehsal olunan, eləcə də müvafiq sərhədyanı ərazi çərçivəsində istehlakı nəzərdə tutulan mallara münasibətdə yerli ehtiyacların ödənilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının sərhədyanı ərazisində daimi yaşayış yeri olan bütün şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının həmhüdud dövlətlərlə beynəlxalq müqavilələrində müəyyən olunmuş müvafiq sərhədyanı ərazidə xarici şəxslərlə həyata keçirilə bilər.

11.2. Sərhədyanı ərazilər və sərhədyanı ticarət qaydaları İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin rəyi ilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur.

IV. Dövlətlərarası Sazişlərə əsasən ticarət əməliyyatları

Dövlətlərarası Sazişlərlə nəzərdə tutulmuş ixrac-idxal əməliyyatları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar və sərəncamları ilə gömrük orqanlarında bəyan edilməklə həyata keçirilir.

V. Xarici ticarətdə hesablaşma qaydaları

12. İxracda hesablaşmalar

12.1. Dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr tərəfindən malların (xidmətlərin və əqli mülkiyyətin) satışı yalnız onların haqqının qabaqcadan ödənilməsi, yaxud geri çağırılmayan akkreditiv açılması yolu ilə və ya bank zəmanəti əsasında həyata keçirilir.

12.2. 12.1-ci bənddə göstərilən müəssisələr tərəfindən satılan malların (xidmətlərin və əqli mülkiyyətin) Azərbaycan Respublikası ərazisindən çıxarılmasına gömrük orqanları tərəfindən yalnız onların haqqının ödənildiyi, yaxud akkreditiv və ya bank zəmanəti təqdim edildiyi barədə Azərbaycan Respublikasında valyuta əməliyyatlarının aparılması üçün icazəsi olan müvafiq müvəkkil bankların bunu təsdiqləyən sənədi təqdim olunduqda icazə verilir.

13. İdxalda hesablaşmalar

13.1. Bütün şəxslər tərəfindən xarici ölkələrdən mal alınmasına və xidmət göstərilməsi ilə bağlı olan hesablaşmalar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq olaraq aparılır. Hesablaşmalara nəzarət müvəkkil banklar tərəfindən həyata keçirilir .

VI. Xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi

14.1. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi üçün dövlət müəssisələri və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisələr İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

14.1.1. İxrac əməliyyatları üzrə:

 • xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə;
 • istehsalçı və ixracatçı arasında bağlanmış müqavilə (istehsalçı ixrac etmədikdə);
 • ixrac qiymətini əsaslandırma arayışı;
 • Azərbaycan Respublikasına başqa ölkələrdən gətirilən mallar haqqında sənədlər.

14.1.2. İdxal əməliyyatları üzrə:

 • xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə;
 • əməliyyatın maliyyələşdirilmə mənbəyi haqqında məlumat;
 • idxal qiymətini əsaslandırma arayışı.

14.2. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi müvafiq sənədlərin qəbul olunması barədə Rezidentləri yazılı surətdə xəbərdar etməlidir.

14.3. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallarda İqtisadi İnkişaf Nazirliyində bağlanmış müqavilələrin ekspertizası keçirilərkən onların Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və beynəlxalq hüquq qaydalarına uyğunluğu araşdırılmalı və Azərbaycan Respublikasının iqtisadi maraqlarının gözlənilməsi yoxlanılmalıdır.

14.4. Bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda xarici ticarət əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi üçün şəxslər gömrük orqanlarına aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidirlər:

14.5.1. İxrac əməliyyatları üzrə:

 • hüquqi şəxsin Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş kodu;
 • xarici şəxslərlə bağlanmış müqavilə;
 • ixrac olunan malların mənşəyi haqqında sənədlər;
 • dövlət müəssisəsi və ya əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisə tərəfindən ixrac olunan malların haqqının qabaqcadan ödənilməsi, yaxud akkreditiv açılması və ya bank zəmanəti təqdim edildiyi barədə müvafiq müvəkkil bankın sənədi;
 • bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və ya müvafiq dövlət orqanının rəyi;
 • gömrük yük bəyannaməsi;
 • Azərbaycan Respublikasından Avropa İttifaqı ölkələrinə ixrac edilən yeyinti məhsullarına keyfiyyət sertifikatı;
 • bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda dövlət müəssisəsi və ya əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisə tərəfindən bağlanmış müqavilənin İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən sənəd.

14.5.2. İdxal əməliyyatları üzrə:

 • bağlanmış müqavilə;
 • gömrük yük bəyannaməsi;
 • invoys — idxal olunan malların əmtəə dəyərini müəyyən edən sənəd;
 • yol-nəqliyyat sənədləri;
 • malın mənşəyini təsdiq edən sənəd;
 • malın fitosanitar sertifikatı;
 • malın uyğunluq sertifikatı;
 • malın baytarlıq sertifikatı;
 • malın gigiyenik sertifikatı (yeyinti məhsullarına);
 • bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda Nazirlər Kabinetinin sərəncamı və ya müvafiq dövlət orqanının rəyi;
 • bu Qaydalarda nəzərdə tutulan hallarda dövlət müəssisəsi və əmlakında dövlətin yekun payı 50 faizdən yuxarı olan digər müəssisə tərəfindən bağlanmış müqavilənin İqtisadi İnkişaf Nazirliyində qeydiyyatdan keçməsini təsdiq edən sənəd.

14.6. Lazımi sənədlər təqdim olunduqdan sonra müqavilələrin qeydiyyatı İqtisadi İnkişaf Nazirliyində 3 iş günü ərzində həyata keçirilir.

14.7. İxrac və idxal əməliyyatları üzrə tələb olunan sənədlər təqdim olunduqdan sonra gömrük orqanları həmin sənədləri rəsmiləşdirib 24 saat ərzində malların buraxılmasını təmin etməlidirlər.

14.8. Şəxslər təqdim etdikləri sənədlərin və həmin sənədlərdə olan məlumatların həqiqiliyinə cavabdehdirlər.

14.9. Dövlət Gömrük Komitəsi bütün ixrac-idxal əməliyyatları üzrə hər ay hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə və Mərkəzi Banka müəyyən edilmiş formada məlumat verir.

VII. Qaydaların müdddəalarının pozulmasına görə məsuliyyət

15.1. Şəxslər bu Qaydaların pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən məsuliyyət daşıyırlar.

15.2. Xarici ticarət əməliyyatlarının malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisindən çıxarılmasını və gətirilməsini nəzərdə tutan hissəsinə gömrük orqanları, hesablaşmaları nəzərdə tutan hissəsinə müvəkkil banklar nəzarət edirlər. Mövcud qanunvericiliyin və qaydaların pozulması halları barədə aidiyyatı üzrə gömrük orqanları müvəkkil banklar müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyatı dövlət orqanlarına təqdimatlar verməlidirlər.


Azərbaycan Respublikasında
idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi Qaydalarının
1 nömrəli Əlavəsi

İxracı və idxalı
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
sərəncamı əsasında aparılan malların
Siyahısı

Malların adı

XİF ƏN kodu

Silah və hərbi texnika, onların istehsalı üçün zəruri olan ehtiyat hissələri

8710, 8802 (8802 11 100, 8802 12 100, 8802 20 100, 8802 30 100, 8802 40 100 istisna olaraq); 8803 (8803 10 100, 8803 20 100, 8803 30 100, 8803 90 910 istisna olaraq); 8906 00 100, 9301, 9302, 9305 (ancaq döyüş silahlarına aiddir); 9306 (9306 10 000, 9306 29 100, 9306 30 910, 9306 30 930 istisna olaraq); 9013, 9013 10 100, 9013 20 000, 9013 80 000, 9014 (ancaq hərbi təyinatlı olanlara); 8526 (ancaq hərbi təyinatlı olanlara)

Barıt, partlayıcı maddələr, partlayış və pirotexnika vasitələri

3601 (ovçuluq barıtı istisna olmaqla); 3602 — 3604

Nüvə materialları, texnologiyaları, avadanlıqları və qurğuları, xüsusi qeyri-nüvə materialları, radioaktiv şüalanma mənbələri, radioaktiv tullantılar da daxil olmaqla

Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsi məhdudlaşdırılan narkotik vasitələr və psixotrop maddələr, habelə kimyəvi zəhərlər

Silahlanma və hərbi texnikanın yaradılması üçün istifadə olunan elmi-texniki məlumatın və texnologiyaların, material və avadanlıqların ayrı-ayrı növləri

Qan, qan komponentləri və onlardan hazırlanan preparatlar
Emal edilməmiş almazın ixracı

Qeyd: «Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi qaydaları»nın 1 nömrəli əlavəsinin siyahısı yivli və yivsiz idman, ov silahlarının və ya hədəfə atəş açmaq üçün digər silahların, kombinasiya edilmiş yivli və yivsiz silahların, onların hissə və ləvazimatlarının, patronlarının, pnevmatik silahlar üçün gülləciklərin (3601 (yalnız ov üçün nəzərdə tutulan barıt), 9305 (döyüş sursatı istisna olmaqla, yalnız ov və idman üçün nəzərdə tutulan mallar); 9306 21 000 0; 9306 29 400 0; 9306 29 700 0) idxalına və ixracına şamil edilmir və göstərilən malların (əşyaların) idxalı və ixracı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş «Xidməti və mülki silahın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması qaydaları»na uyğun olaraq tənzimlənir.


Azərbaycan Respublikasında
idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi Qaydalarının
2 nömrəli Əlavəsi

İxracı və idxalı müvafiq dövlət orqanlarının rəyi alınmaqla aparılan spesifik malların (xidmətlərin və əqli mülkiyyətin)
Siyahısı

Malların adı

Malın XİF ƏN kodu

Rəyi tələb olunan dövlət orqanları

İxrac

Çöl heyvanları, yabanı bitkilər və qazıntılarda tapılmış heyvan sümükləri

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Vəhşi heyvanlardan və yabanı bitkilərdən dərman istehsalı üçün xammal; ilan, böyə və əqrəb zəhərləri

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində quruda və dəniz iqtisadi zonası hüdudlarında yerləşən istilik enerji və mineral xammal yataqları haqqında və rayonlar üzrə məlumat

Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi

İxtiralar, «Nou Hau» və elmi tədqiqat işlərinin nəticələri (ixrac nəzarətinə düşənlər istisna olmaqla)

Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyası, Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi

İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və əntiq mallar

9701 — 9706

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi
Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi

Sərgi, qastrol səfərləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirləri və bərpa işləri ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının milli mədəniyyət əmlakının Dövlət Siyahısına daxil edilmiş mədəni sərvətlər

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi

İdxal

Bitkilərin mühafizəsi üçün istifadə edilən kimyəvi vasitələr

3803

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi

Baytarlıq təbabətində tətbiq edilən dərman, bioloji preparatlar və baytarlıq ləvazimatları

Dövlət Baytarlıq Komitəsi

Dərman vasitələri, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəsinə nəzarət edilən psixotrop maddələr və tibbi ləvazimatlar

30 qrup
9018 — 9022

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi

Azərbaycan Respublikası ərazisində xidmətlərin göstərilməsi:

inşaat fəaliyyəti (mühəndis-axtarış, layihə, tikinti-quraşdırma və buraxılış-sazlama işləri)

Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

yük və sərnişin daşınması, nəqliyyat ekspeditor xidmətləri

«Azərbaycan Dəmir Yolları» Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mülki Aviasiya Administrasiyası, Nəqliyyat Nazirliyi

rabitə xidmətləri (beynəlxalq, şəhərlərarası, şəhər, kənd, sellülar, reysinq, radiotrank, kabel televiziyasının qurulması və istismarı, sürətli poçt xidmətlərinin göstərilməsi)

Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi

vəkillik və digər hüquqi xidmətlər

Ədliyyə Nazirliyi

Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

Azərbaycan Respublikasında
idxal-ixrac əməliyyatlarının
tənzimlənməsi Qaydalarının
3 nömrəli Əlavəsi

Müvafiq dövlət orqanları tərəfindən verilən lisenziya əsasında idxal (ixrac) olunan malların
Siyahısı

Malların adı

Lisenziya verən dövlət orqanı

İdxal

etil (yeyinti) spirti

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

alkoqollu içkilər (pivə istisna olmaqla)

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

tütün məmulatı

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

ozondağıdıcı maddələr (Monreal Protokoluna qoşulmayan dövlətlərdən (dövlətlərə) metil bromidin idxalı və ixracı istisna olmaqla) Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi

© LegalActs LLC